องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
กองส่งเสริมการเกษตร

(ตำแหน่งว่าง)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯ


นายพิทักษ์ ตุลาดิลก
นักวิชาการเกษตร


นางศศิกร เชาว์พลกรัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ