องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
องค์การบริหารส่วนตำบลพลกรัง
กองการศึกษา

นางณัชรินทร์รัตน์ ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ


นางณัชรินทร์รัตน์ ศรีแก้ว
นักวิชาการศึกษา


นางเอื้อมพร แขพุดซา
ครู


นางสาวปรารถนา เศรษฐญาต
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก